Tierra (earth)Tierra (earth) Instalation. Aluminium paper, vhs-video, motors... Tierra (detail)Tierra (detail) Motors, metal, foam balls, ...